logo

HJEMADVOKAT IVERSEN ASEIENDOMSMEGLINGANSATTEKONTAKT

Alminnelig oppdragsvilkår for våre kunder

INNLEDNING

Advokat Klaus Iversen AS vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. 

Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Adv. fa. Klaus Iversens interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget.  De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

ETABLERING AV OPPDRAG

Før et oppdrag etableres vil det bli avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at firmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget.  Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til kunden tilsier det, og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet.  Det vil da bli tatt forbehold overfor kunden om at avklaring om evt. interessekonflikt ikke er avsluttet og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også i noen tilfeller bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

FIRMAET ANSATTE M.V.

I firmaet arbeider det p.t. følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for kunder:

Advokat Klaus Iversen
Sekretær Marit Kongsbakk Iversen.

GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat.  Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar.  Den saksansvarlige advokat vil legge til rette for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for kunden, herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av ansatt advokat eller sekretær.

Ved arbeid utført av nye fullmektiger, hvor arbeidet også er ledd i opplæring, vil det bli vurdert hvor mye av arbeidet som har direkte verdi for kunden og som således kan belastes denne.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

TIMEPRISER

For oppdrag som skal faktureres etter medgått tid, har firmaet følgende timepriser for de forskjellige stillingskategorier:

* Advokattimer    (om ikke annet er sagt eller følger av oppdragsbekreftelse)  Kr. 1.600,-  pr. time.
* Advokattimer fri rettshjelp                                                                             Kr.    995,- pr. time.

Timepris under rettssaker kan i noen tilfeller være høyere avhengig av sakens kompleksitet og omfang. I slike tilfeller blir det normalt varslet i forhold til oppdragsgiver.

Prisene er oppgitt eks. mva. Hertil kommer 25 % mva. Om ikke annet særskilt er sagt, går sekretærtimene inn i advokatens totale salær.  Ved fakturering av sekretærtid, benyttes vanligvis en timesats på kr. 450,- pr.time.

Utover timepriser og antall timer kan det også være andre momenter som sakens kompleksitet, sakens utfall og betydning for klienten, som kan komme inn å korrigere samlet salærkrav (opp eller ned) i en totalvurdering.

FAKTURERING OG BETALING

Om ikke annet er avtalt vil oppdraget blir fakturert etter medgått tid.  De medgåtte timer samt evt. direkte utlegg, vil normalt faktureres hver 2. måned.  Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted. Det kan også i noen tilfeller kreves forskudd på utlegg og godtgjørelse.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager.  Ved forsinket betaling påløper morarenter etter morarentelovens bestemmelser til enhver tid.

Med hver faktura vil det bli tilsendt en spesifikasjon av arbeidet hvor det fremgår hvilket arbeid som er utført i perioden og hvilke advokater / sekretærer som har utført dette.  Det samlede timetall for den enkelte advokat som fakturaen omfatter, vil også fremgå samt timetallet for de enkelte hovedelementer i oppdraget, dersom kunden har bedt om det.

Dersom en faktura omfatter arbeid med flere oppdrag for samme kunde, vil det av spesifikasjonen fremgå hvor stor andel av salæret og evt. utlegg som gjelder det enkelte oppdrag.

UTLEGG

Utlegg som kunden er ansvarlig for skal avklares med kunden før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre kundens interesser og kundens samtykke ikke kan innhentes på forhånd.  Det påpekes at viderefakturering av utlegg normalt vil medføre m.v.a. på utlegget.

FRI RETTSHJELP

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten.  Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som p.t. er h.h.v. kr. 246.000,- (brutto), og kr. 100.000,-.  Fylkesmannen kan i visse tilfeller gjøre unntak for grensene. 

Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor.   Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, bør dette tas opp for avklaring med oss snarest.

RETTSHJELPFORSIKRING

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring.  Dette fremgår av Deres forsikringspoliser for for eksempel boliger, landbruksvirksomhet, biler, båter eller annen særskilt rettshjelpforsikret virksomhet.  Det bør undersøkes om dette er aktuelt, og i tilfelle må forsikringsselskapet varsles så snart som mulig.  Med mindre annet er avtalt, må De selv sørge for å varsle forsikringsselskapet.

Arbeidet vil bli avregnet mot Dem etter de avtalte salærberegningsprinsipper. De kan kreve salæret dekket av forsikringsselskapet etter vilkårene i polisen, med unntak av egenandelen.  Det presiseres at vårt salær ikke er begrenset til det beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke.  De som kunde er fullt ut ansvarlig for dette.

KUNDENS EGET FORHOLD

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra kundens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide.  Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og kunden må underrette oss straks om evt. direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat.  Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra og inn til vårt kontor i saken.  Disse bør oppbevares idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

ANSVAR FOR SAKENS UTFALL – ILAGTE SAKSOMKOSTNINGER / RETTSGEBYR – FORHOLDET TIL TILKJENTE SAKSOMKOSTNINGER

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultatet oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan kunden risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr.  Dette er kundens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger, men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevet / vil kreve av kunden, vil kunden være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

TAUSHETSPLIKT/PERSONOPPLYSNINGSLOVEN

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov (for eksempel hvitvaskingsloven).  Samtlige medarbeidere i firmaet har autorisert tilgang til opplysningene og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av opplysningene vil være personopplysninger.  Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

ANSVARSBEGRENSNING

Advokatfirmaet fraskriver seg ansvar for evt. tap kunden lider som følge av det arbeid og den ansvarlige advokat utfører. Denne begrensning gjelder imidlertid ikke overfor advokatfirmaet for grovt uaktsomme og/eller fortsettelige feil som måtte være begått i oppdraget.

KLAGEADGANG

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk.  Det er også anledning til å klage hvis kunden er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder.  Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på.  Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Hordaland og Sogn og Fjordane Krets, som førsteinstans.  Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på
Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

ANSVARSFORSIKRING – ANSVARSBEGRENSNING

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

AKSEPT

I forbindelse med oppdrag vil kunder bli sendt disse vilkår. Vilkårene blir å regne som vedtatt av kunden med mindre kunden innen rimelig tid har tilkjennegitt overfor ansvarlig advokat at vilkårene ikke aksepteres. Advokat Klaus Iversen AS vil da ta stilling til om vilkårene skal endres eller om advokatfirmaet vil frasi seg oppdraget.
 

REVISJON AV OPPDRAGSVILKÅR

Våre alminnelige oppdragsvilkår vil normalt bli revidert en gang per år, og ellers når det måtte oppstå spesielt behov for det.Måløy, pr. mai 2012

Klaus Iversen,
Advokat.

TLF: 57 85 11 22
MOB: 915 35 164

 

ki@advokat-iversen.no

 

Post: Postboks 48, 6701 Måløy
Besøk: Setrengården, Gate 1
Nr. 58, 2. etasje, 6700 Måløy

 

Kart og veibeskrivelse
Levert av Det Norske Kartselskap AS