STANDARD OPPDRAGSVILKÅR

1. Innledning

Advokat Klaus Iversen vil bestrebe seg på å ivareta klientens interesser på best mulig måte. Oppdrag vil bli utført i samsvar med våre kvalitetssikringsrutiner og for øvrig i samsvar med Advokatforskriften og Advokatforeningens salærveiledning.

Advokatkontorets interne saksbehandlingsrutiner vil være gjeldende for oppdraget. De elementer i disse som er av vesentlig interesse for klientene, fremgår av punktene nedenfor.

2. Etablering av oppdraget

Før et oppdrag etableres, må det avklares om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som gjør at advokatene ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Det samme gjøres i etablerte oppdrag dersom det kommer nye motparter inn i saken.

Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan arbeidet påbegynnes før avklaringen er avsluttet. Det vil da bli tatt forbehold overfor klienten om at interessekonfliktavklaringen ikke er avsluttet, og at denne kan føre til at man må si fra seg oppdraget.

I forbindelse med etablering av oppdraget vil det også bli foretatt den identifikasjonskontroll som følger av Hvitvaskingsloven.

3. Kontorets ressurser

Ved kontoret arbeider det følgende kategorier medarbeidere som utfører arbeid for klienter :

  • Advokat
  • Sekretær

4. Gjennomføring av oppdraget

For alle oppdrag skal det være en saksansvarlig advokat. Alt arbeid utføres under den saksansvarlige advokats ansvar. Dan saksansvarlige advokat vil sørge for at arbeidet blir utført på den mest mulig optimale måte for klienten, og herunder vurdere om deler av oppdraget mest hensiktsmessig bør utføres av advokat eller sekretær.

Dersom oppdraget blir utvidet på et senere tidspunkt, i forhold til det som er avtalt opprinnelig, vil vi sende skriftlig bekreftelse på dette.

5. Priser

Timepris:
Våre veiledende timepriser varierer mellom kr. 1.600 og kr. 2.200 alt etter oppdragets art, omfang og kompleksitet. Konkret timepris for det aktuelle oppdraget angis i egen oppdragsbekreftelse. Merverdiavgift kommer i tillegg. For klienter med rett til fri rettshjelp benyttes den offentlige salærsats pt. kr. 1.060, jf. pkt. 8.

Vi gjør oppmerksom på at vår honorarberegning ikke nødvendigvis fastsettes alene på grunnlag av antall timer og en fast timepris. Det vil iht. Den norske Advokatforenings etiske regler også kunne tas hensyn til bl.a. oppdragets art, tvistegjenstandens størrelse og sakens utfall.

Fast pris:
Ved mindre oppdrag med klart avgrenset omfang, kan det på forhånd avtales et fast honorar.

Evt. gebyrer og andre utlegg kommer i tillegg.

6. Fakturering og betaling

Dersom annet ikke er avtalt vil oppdraget bli fakturert ved oppdragets avslutning eller for større/løpende oppdrag, i terminer eller a konto fakturaer. Større utlegg vil som regel viderefaktureres med en gang utlegget har funnet sted.

Alle fakturaer er netto pr. 10 dager. Ved forsinket betaling påløper morarente etter morarentelovens bestemmelser.

7. Utlegg

Utlegg som klienten er ansvarlig for avklares med klienten før de pådras, med mindre kostnadspådraget er nevnt i oppdragsbrevet eller er nødvendig for å sikre klientens interesser og klientens samtykke ikke kan innhentes på forhånd. Viderefakturering av utlegg vil normalt medføre merverdiavgift på utlegget.

8. Fri rettshjelp

Etter Rettshjelpsloven kan det for visse saker gis rett til advokatbistand som dekkes av staten. Forutsetningen er at man er under Rettshjelpslovens inntekts- og formuesgrenser som pt. er hhv. kr. 246.000 og kr. 100.000. For samboere/ektefeller er inntekstgrensen kr. 369.000. Fylkesmannen kan i visse tilfelle gjøre unntak fra grensene. Nærmere informasjon om fri rettshjelp kan fås hos Fylkesmannen eller ved vårt kontor. Dersom fri rettshjelp kan være aktuelt, må dette tas opp for avklaring med oss snarest.

Klienter som får innvilget fri rettshjelp må betale en egenandel. Egenandelen er 1 x den offentlige salærsats, pt. kr. 1.060 for fritt rettsråd og 8 x den offentlige salærsats ved fri saksførsel, pt. kr. 8.480. Alle med årlig inntekt over kr. 100.000 skal betale slik egenandel. Egenandelen kreves inn av advokaten på forhånd.

9. Rettshjelpsforsikring

Visse saker kan være dekket av rettshjelpsforsikring. Dette fremgår av forsikringspolisene. Med mindre annet er skriftlig avtalt plikter klienten selv å avklare rettshjelpsdekning, dekningsomfang og vilkår med sitt forsikringsselskap. Klienten må selv varsle forsikringsselskapet så snart som mulig. Dersom det er skriftlig avtalt med advokaten, kan vårt kontor melde saken inn til selskapet og vil da kreve inn den aktuelle refusjon. Dette forutsetter at klienten gir oss opplysninger om forsikringspolisenummer. Det presiseres at salærkravet ikke nødvendigvis er begrenset til et slikt beløp som forsikringsselskapet finner å ville dekke. I slike saker vil klienten som oftest måtte dekke en egenandel som normalt utgjør kr. 4.000 + 20% av det overskytende.

10. Klientens eget forhold

Jo bedre saken er avklaret og forberedt fra klientens side, desto mer effektivt vil vi kunne arbeide. Dette vil ha betydning for størrelsen på salæret.

Alle henvendelser til og fra motparten skal gå fra oss, og klienten må underrette oss straks om eventuelle direkte henvendelser fra motparten eller motpartens advokat. Klienten vil få tilsendt kopier av all korrespondanse ut fra oss og inn til vårt kontor i saken. Disse bør oppbevares, idet senere kopiering av dette vil medføre kostnader som faktureres klienten.

11. Ansvar for sakens utfall – saksomkostninger

Selv om vi har angitt vår oppfatning av hva sakens utfall kan bli, innebærer ikke det at vi har noe rettslig ansvar for at dette resultat oppnås.

Dersom en rettssak tapes, kan klienten risikere å bli pålagt å dekke motpartens saksomkostninger og å dekke rettens gebyr. Dette er klientens eget ansvar.

Dersom en rettsavgjørelse ender med at klienten blir tilkjent saksomkostninger men beløpet er satt lavere enn det salær vi har krevd/ vil kreve av klienten, vil klienten likevel kunne være ansvarlig overfor oss for det overskytende.

12. Taushetsplikt / Personopplysningsloven

Advokater har fortrolighetsplikt og taushetsplikt for de opplysninger de får i saken, med de unntak som fremgår av lov ( for eksempel Hvitvaskingsloven). Samtlige medarbeidere ved kontoret av autorisert tilgang til opplysningene, og har undertegnet skriftlig taushetserklæring.

Mange av disse opplysningene vil være personopplysninger.
Disse vil bli behandlet i overensstemmelse med kravene i Personopplysningsloven.

13. Klageadgang

Det er anledning til å få vurdert om oppdraget er utført i overensstemmelse med god advokatskikk. Det er også anledning til å klage hvis klienten er misfornøyd med salærets størrelse. Kvaliteten på arbeid kan i utgangspunktet ikke vurderes av disiplinærorganene.

Som hovedregel er det en klagefrist på 6 måneder. Denne løper fra det tidspunkt klageren ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter klagen grunnes på. Klagen behandles av Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg for Sogn og Fjordane som førsteinstans. Beslutning fra disiplinærutvalget kan ankes inn for Disiplinærnemnden.

Regler for God Advokatskikk og nærmere opplysninger om klageordningen finnes på Advokatforeningens hjemmeside www.jus.no under Råd og rettshjelp.

14. Ansvarsforsikring – ansvarsbegrensing

Det kan opplyses at det for advokatvirksomhet er visse krav om sikkerhetsstillelse og ansvarsforsikring til dekning av erstatningsansvar som pådras under utøvelse av advokatvirksomheten.

Advokatens ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den til enhver tid gjeldende forsikringsordning hos advokaten.

Måløy,
Advokat Klaus Iversen AS